Przetarg

Dostawa odkurzaczy miejskich dla potrzeb spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie

15-11-2022, 09:49

Dane kontaktowe

Nieruchomości i Opłaty Lokalne spółka z o.o.
Czesława 9,71-504 Szczecin
e-mail: sekretariat@niol.szczecin.pl
http:// www.niol.szczecin.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa odkurzaczy miejskich dla potrzeb spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Nieruchomości i Opłaty Lokalne spółka z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 321139821

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Czesława 9

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 71-504

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@niol.szczecin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.niol.szczecin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa odkurzaczy miejskich dla potrzeb spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-930ea363-64bd-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00438449

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://niol.szczecin.pl/index.php/zamowienia-publiczne/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z wykonawcami niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Korespondencja przekazywana zamawiającemu w inny sposób (np. listownie lub faksem) nie będzie brana pod uwagę.
7. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy pomocy środków komunikacji elektronicznej musi:
a) posiadać konto na ePUAP, wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do: formularzy złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji;
b) podać adres skrzynki ePUAP na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z niniejszym postepowaniem.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 8. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
10. Identyfikator postępowania dostępny jest na liście wszystkich postepowań na miniPortalu.
11. Oferta powinna być sporządzona w następujących formatach danych: pdf, .doc oraz .docx.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "RODO", w celu umożliwienia korzystania za środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie, do upływu terminu na ich wniesienie. Szczegółowe informacje dotyczące RODO zawarte są w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NIOL/ZP/39/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 szt. fabrycznie nowych odkurzaczy miejskich (drogowych/ulicznych) wraz z przyczepami do ich przewożenia

4.2.6.) Główny kod CPV: 42999100-6 - Odkurzacze inne niż używane w gospodarstwie domowym

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-02-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium I- cena - waga 80 %
Kryterium II - termin dostawy minimum 1 odkurzacza -waga 20%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy minimum 1 odkurzacza

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 13. Przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania aktualnego na dzień złożenia podmiotowego środka dowodowego w postaci oświadczenia wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.2021 poz. 275) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ) – o ile dotyczy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty wymagane przez zamawiającego, składające się na ofertę:
1) formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, zawierający m.in.:
a) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące, zakres zamówienia, jaki wykonają poszczególni wykonawcy,
ww. oświadczenie należy złożyć jedynie w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia,
b) oświadczenie wykonawcy wskazujące część zamówienia, jaką zamierza powierzyć podwykonawcom – ze wskazaniem firmy (nazwy) podwykonawcy, o ile jest na tym etapie znana,
ww. oświadczenie należy złożyć jedynie w przypadku powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom,
w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz oferty, zawierający powyższe informacje;
2) formularz parametrów technicznych oferowanego modelu odkurzaczy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ;
w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz;
3) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ,
w przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną;
4) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania;
5) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w punkcie poprzedzającym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia; w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia stosowną informację wykonawcy są zobowiązani podać na załączniku nr 1 do SWZ.
2. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnikiem może być jeden z wykonawców działających wspólnie lub osoba trzecia (np. pracownik jednego z wykonawców). Jeżeli pełnomocnikiem pozostałych wykonawców jest wykonawca będący osobą prawną to musi on działać zgodnie z ujawnionymi w dokumentach rejestrowych zasadami reprezentacji. Szczegółowe informacje dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zawarte są w SWZ.
3. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie wskazywać:
1) postępowanie, którego dotyczy,
2) wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
3) podmiot pełniący funkcję pełnomocnika,
4) czynności, do których umocowany jest pełnomocnik.
4. Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kierował będzie do pełnomocnika.
5. Sposób składania dokumentów przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia został opisany w Rozdziale IX SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić na podstawie art. 455 ustawy Pzp

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: składanie ofert następuje za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania wniosku lub oferty dostępnego na e PUAP i udostępnionego na miniportalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-23 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawcę, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 1-3) ustawy z 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 r. poz. 835) tj.:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 wyżej wymienionej ustawy;
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ( Dz.U. 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24.02.2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 wyżej wymienionej ustawy;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt. 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U. 2021 r. poz. 217,2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24.02.2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 wyżej wymienionej ustawy.
4. Wykluczenie, z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt. 1-3) następuje na okres trwania tych okoliczności.
 
Klikając “Zgoda” akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na twoim urządzeniu. Kliknięcie “Odmowa” oznacza zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Więcej informacji o cookie w polityce prywatności.