Przetarg

Zaprojektowania prototypu automat. maszyny do wykonywania ekolog. zbiorników do magazynowania deszcz. wody opadowej oraz wykonanie fizycznych testów budowy zbiornika przy pomocy technologii druku 3D.

21-09-2022, 14:25

Dane kontaktowe

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna
ul. Szopena 51,35-959 Rzeszów
tel. (17) 86-76-239
e-mail: zamowienia.publiczne@rarr.rzeszow.pl
http:// https://rarr.rzeszow.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zaprojektowania prototypu automat. maszyny do wykonywania ekolog. zbiorników do magazynowania deszcz. wody opadowej oraz wykonanie fizycznych testów budowy zbiornika przy pomocy technologii druku 3D.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690260330

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szopena 51

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-959

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: (17) 86-76-239

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@rarr.rzeszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://rarr.rzeszow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Spółka prawa handlowego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zaprojektowania prototypu automat. maszyny do wykonywania ekolog. zbiorników do magazynowania deszcz. wody opadowej oraz wykonanie fizycznych testów budowy zbiornika przy pomocy technologii druku 3D.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2d2076fd-39a6-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00358424

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Platformy Startowe START IN PODKARPACKIE

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/rarr_rzeszow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje przekazywane są:
1) wyłącznie poprzez Platformę Zakupową i komunikaty publiczne oraz prywatne, dostępną pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/rarr_rzeszow
2) lub w przypadku awarii powyższego: drogą elektroniczną: na adres mailowy zamowienia.publiczne@rarr.rzeszow.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale VII ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fiz. w związku z przetwarzaniem danych osob. i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 5/46/WE („RODO”) jest: RARR S.A. ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, e-mail: sekretariat@rarr.rzeszow.pl.
2. W sprawach związanych z Państwa danymi osob. proszę kontaktować się z IOD, wysyłając e-mail na adres: iod@rarr.rzeszow.pl.
3. Państwa dane osob. przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publ. pod nazwą Zaprojektowania prototypu automat. maszyny do wykonywania ekolog. zbiorników do magazynowania deszczowej wody opadowej oraz wykonanie fizycznych testów budowy zbiornika przy pomocy technologii druku 3D – sygnatura sprawy: BS.2611.43.2022 prowadzonym w trybie podst. bez możliwości prowadzenia negocjacji oraz na podstawie art.6 ust 1 lit. f) RODO w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z odrębnych przepisów.
4. Odbiorcami Państwa danych osob. będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”.
5. Mając na uwadze powyższe przysługuje Państwu prawo do:
● uzyskania informacji, czy Administrator przetwarza Państwa dane osob., a jeżeli ma to miejsce, to do uzyskania dostępu do nich, z takim zastrzeżeniem że Administrator ma prawo do żądania od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
● sprostowania danych osobowych w przypadku, gdy są nieprawidłowe, z zastrzeżeniem, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publ. ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp, jak również integralnością protokołu oraz jego załączników;
● uzupełnienia danych osobowych, w przypadku, gdy są niekompletne, z zastrzeżeniem, że skorzystanie z prawa do uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publ. ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp, jak również integralnością protokołu oraz jego załączników;
● żądania ograniczenia przetwarzania danych osob. z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO tj. przechow. danych osob. w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fiz. lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członk., z zastrzeżeniem że prawo nie ogranicza przetwarzania danych osob. do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publ.;
● wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzanych danych, z zastrzeżeniem, iż przysługuje ono wyłącznie w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art.6 ust 1 lit. f RODO,
● wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osob. narusza przepisy RODO.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane :
a) w celu związanym z prowadzeniem postępowania - zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
b) w przypadku prowadzenia postępowań na usługi – okres przechowywania dokumentacji postępowania wynosi 5 lat od dnia zakończenia postępowania o zawarcie umowy koncesji,
c)w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – do momentu przedawnienia roszczeń.
7. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publ.; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; tj. odrzucenie oferty, lub wykluczenie wykonawcy i odrzucenie oferty.
8. W odniesieniu do Państwa danych osob. decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BS.2611.43.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 44000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Usługa specjalistyczna na rzecz Techro sp. z o.o. przedsiębiorstwa typu Start-up w ramach projektu Platformy Startowe START IN PODKARPACKIE w zakresie zaprojektowania prototypu automatycznej maszyny do wykonywania ekologicznych zbiorników do magazynowania deszczowej wody opadowej oraz wykonanie fizycznych testów budowy zbiornika przy pomocy technologii druku 3D.

A. Opis produktu:
Produkt docelowy to innowacyjna maszyna do budowy ekologicznych zbiorników do magazynowania deszczowej wody opadowej, która byłaby w stanie budować zbiorniki bezpośrednio w miejscu docelowym jego montażu.
Maszyna ma za zadanie wyłożenie dna oraz ścian wcześniej przygotowanego zagłębienia w ziemi, masą na bazie gliny z dodatkiem polimerów biodegradowalnych w celu zapewnienia wodoszczelności zbiornika.
Maszyna będzie w pełni mobilna, przewożona transportem drogowym do klienta, charakteryzująca się łatwym
i szybkim montażem oraz demontażem z zapewnieniem precyzyjnego i powtarzalnego pozycjonowania poszczególnych członów maszyny.
W ramach zlecenia, którego dotyczy niniejsza specyfikacja chcemy uzyskać:
a. wirtualny prototyp maszyny wraz z kompletną dokumentacją techniczną
b. wykonać fizyczne testy budowy zbiorników w mniejszej skali (o zmniejszonych wymiarach).

Kategoria zamówienia:
Usługi z zakresu projektowania i budowy urządzeń specjalistycznych.

B. Wymagania konstrukcyjne:
Wirtualny prototyp maszyny:
- Możliwość wyłożenie dna oraz ścian wcześniej przygotowanego zagłębienia w ziemi,
masą uszczelniającą na bazie gliny z dodatkiem biodegradowalnych polimerów lub innym naturalnym dodatkiem przyjaznym środowisku w celu zapewnienia wodoszczelności zbiornika.
- Składowe podzespoły maszyny:
• urządzenie przygotowujące masę uszczelniającą,
• system podający masę
• rama na której zamontowany byłby układ jezdny o trzech osiach z głowicą aplikującą masę uszczelniającą.
Aplikowanie masy uszczelniającej odbywałby się w podobny sposób do powszechnie wykorzystywanego druku 3D.
- Możliwość wygrzania masy uszczelniającej, gdzie zaplanowano wykorzystanie do tego promiennik ciepła, który będzie zamontowany na układzie jezdnym maszyny w zamian za głowicę aplikującą.
- Dobranie odpowiedniej technologii przygotowania i obróbki masy uszczelniającej aby zapewniała 100% poziom wodoszczelności
- Dobranie odpowiedniej technologii przygotowania i obróbki masy uszczelniającej aby zapewniała wytrzymałość mechaniczną na poziomie 4 MPa.
- Użyte komponenty do przygotowania masy uszczelniającej powinny zapewniać niskokosztowość na poziomie 20 zł/m3.
- Zasilanie 230V 50 Hz.
- Zdalnie sterowany manipulator umożliwiający ręczne sterowanie głowicą maszyny,
- Maszyny odporna na zanieczyszczenia (wykonana zgodnie z IP63)
- Montaż oraz demontaż maszyny zajmujący około 30 min bez wykorzystania dodatkowych urządzeń dźwigowych i wykonywany przez dwie osoby.
- Waga kompletnego urządzenia nie może przekraczać 400 kg, a poszczególne jego podzespoły 25 kg.
- Ruch głowicy urządzenia odbywałby się w sposób automatyczny po wprowadzeniu danych wymiarowych wgłębienia w ziemi, które byłoby wykładane aplikowaną masą.
- Maszyna z możliwością rozbudowy układu sterowania o współpracę ze skanerem 3D, którego zadaniem byłoby skanowanie wgłębienia w ziemi i wprowadzenie danych do oprogramowania maszyny, które pozwoliłoby wykonanie procesu wyłożenia aplikowaną masą w sposób automatyczny.

C. Wymagania Technologiczne:
Układy mechaniczne:
- Nieznormalizowane, skomplikowane i wielopowierzchniowe elementy konstrukcyjne powinny być zaprojektowane w sposób umożliwiający ich wykonanie przy pomocy wyposażenia zakładów produkcyjnych z branży ślusarskiej z powszechnie wykorzystywanego wyposażenia.
- Preferowane są części cięte laserem i gięte na prasach krawędziowych.
- Dopuszczalny udział obróbki skrawaniem w całości procesów technologicznych 10%.

Układy elektryczne i elektroniczne:
- Powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie ze stosownymi normami zharmonizowanymi, które dotyczą urządzeń elektrycznych i elektronicznych i zapewniają spełnienie wszelkich przepisów oraz dyrektyw obowiązujących na terenie Polski i UE.
-
D. Zakres zamówienia:

Zakres prac w zakresie projektowania mechanicznego obejmuje następujące czynności:
- Obliczenia i analizy inżynierskie
- Obliczenia reologii masy uszczelniającej
- Obliczenia zapotrzebowania na ciepło do wygrzewania masy uszczelniającej oraz zużycia energii elektrycznej
- Stworzenie modeli 3D poszczególnych części nieznormalizowanych maszyny,
- Dobór elementów handlowych i znormalizowanych,
- Zestawienie poszczególnych elementów w podzespoły,
- Zestawienie poszczególnych podzespołów w kompletne modele członów.

Zakres prac w zakresie projektowania elektryczno-elektronicznego obejmuje następujące czynności:
- Obliczenia i analizy inżynierskie
- Dobór elementów elektrycznych i elektronicznych,
- Zaprojektowanie lub dobór stosownych obwodów zasilających i sterujących - płytek drukowanych.
- Synteza poszczególnych obwodów w kompletne układy i przygotowanie ich schematów.
- Opracowanie uproszczonych modeli 3D elementów elektryczno-elektronicznych i ich implementacja do projektu mechanicznego.
-
Zakres prac w zakresie testów wykonania zbiorników:
- Dobranie odpowiedniej technologii przygotowania i obróbki masy uszczelniającej aby zapewniała wystarczający poziom wodoszczelności.
- Druk 3D zbiornika,
- Testy wodoszczelności zbiornika,
- Testy wytrzymałości mechanicznej zbiornika,

Wyżej wymienione czynności powinny zostać wykonane zgodnie z dobrą praktyką inżynierską i z należytą jakością. Wraz z przekazaniem prototypu maszyny oraz testowego zbiornika zgodnego z niniejszą specyfikacją należy przekazać:
- Wszelkie obliczenia inżynierskie.
- Modele 3D wszystkich części, podzespołów i kompletnych członów w postaci plików „części” i „złożeń” w formacie dowolnego oprogramowania inżynierskiego.
- Kompletne schematy układów elektrycznych i elektronicznych urządzenia.
Całość przekazanych danych powinna wyczerpywać temat dokumentacji technicznej urządzenia i gwarantować możliwość wykonania na jej podstawie kolejnych sztuk prototypu.

Przedmiot zamówienia realizowany jest na potrzeby stworzenia MVP dla Startupu, zaś zamówienie nie stanowi finalnego produktu, bowiem będzie w późniejszym czasie ulegać kolejnym pracom czy zmianom.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72244000-7 - Usługi prototypowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44100000-1 - Materiały konstrukcyjne i elementy podobne

71323000-8 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie przetwarzania przemysłowego i produkcji przemysłowej

73100000-3 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

73431000-2 - Testy i ocena sprzętu bezpieczeństwa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny i wyboru ofert i ich znaczenie:
1) K1: Cena – 60 %.
2) K2: Termin realizacji zamówienia – 40 %

Ad 1) Kryterium: Cena - znaczenie w ocenie 60%

Punkty zostaną przyznane wg wzoru:

Najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu/Cena badanej oferty brutto X 60 % x 100 = …… pkt

Maksymalna ilość punktów w ramach tego kryterium: 60 punktów

Ad 2) Kryterium: Termin realizacji zamówienia – znaczenie w ocenie 40%.
Punkty za kryterium „Termin realizacji zamówienia” zostaną przyznane w skali punktowej do 40 pkt, na podstawie deklaracji wykonawcy złożonej w formularzu ofertowym.
Ilość punktów zostanie przyznana następująco:
- 0 punktów za zadeklarowanie realizacji zamówienia do 15 dni kalendarzowych,
- 20 punktów za zadeklarowanie realizacji zamówienia do 12 dni kalendarzowych,
- 40 punktów za zadeklarowanie realizacji zamówienia do 9 dni kalendarzowych,

Deklarowana termin realizacji zamówienia dotyczy wszystkich działań, na które składa się zamówienie. Punkty w kryterium „termin realizacji zamówienia” zostaną przyznane tylko w przypadku złożenia przez Wykonawcę oświadczenia, na podstawie którego będzie można przyznać punkty w tym kryterium. W przypadku nie złożenia oświadczenia lub zaznaczenia więcej niż jednego wariantu, oferta otrzyma w tym kryterium 0 punktów, a Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował maksymalny czas (termin) wykonania zamówienia. Nie będzie to jednak podstawą do odrzucenia oferty.

Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (K1+K2). Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, każdy wykonawca składający ofertę, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie, stanowiące załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oferta wspólna
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
3) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w zakresie dotyczącym:
a) zmiana wynagrodzenia jedynie w zakresie zmiany urzędowej stawki podatku VAT. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, odpowiedniej zmianie ulegnie wynagrodzenie brutto;
b) zmiany terminu realizacji: Termin realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie
w przypadku:
- decyzji administracyjnych (decyzje władz publicznych, zmiany obowiązującego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wcześniej a konieczne wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp.);
- zaistnienia zdarzenia nieprzewidzianego lub zdarzeń losowych uniemożliwiających realizacje przedmiotu zamówienia w terminach wymienionych w siwz;
- zaistnienia siły wyższej w rozumieniu kodeksu cywilnego (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.);
- zmiany terminu płatności: w przypadku ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych;
2. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 2 okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.
3. Warunkiem dokonania zmian umowy jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę i jego akceptacja przez drugą stronę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu.
4. W przypadku wystąpienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, Strony dokonają zmian niniejszej umowie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
5. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie i postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/rarr_rzeszow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-30 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Podpisanie umowy nastąpi w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Umowa będzie podpisywana w siedzibie zamawiającego (35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51) po wcześniejszym ustaleniu dokładnego terminu. Dotyczy to też wykonawców, którzy mają siedzibę poza Rzeszowem. Zamawiający wyznaczy dwa proponowane terminy na podpisanie umowy. W przypadku, gdy Wykonawca nie stawi się w żadnym z zaproponowanych terminów, wówczas Zamawiający uzna, że uchyla się on od podpisania umowy i przystąpi do ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty.

Maksymalny termin realizacji zamówienia: do 15 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Wykonawca może zaproponować skrócenie powyższego terminu, za co oferta otrzyma dodatkowe punkty w ramach kryterium oceny ofert.