Przetarg

Dostawa sprzętu specjalistycznego i wyposażenia w pomoce dydaktyczne w PSP Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego w Radomiu w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.

13-04-2022, 20:53

Dane kontaktowe

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi
Rapackiego 24,26-600 Radom
tel. 48 3894910
e-mail: sekretariat@psp6.radom.pl
http:// www.psp6.radom.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu specjalistycznego i wyposażenia w pomoce dydaktyczne w PSP Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego w Radomiu w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi

1.3.) Oddział zamawiającego: im. Orła Białego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 672737800

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rapackiego 24

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 3894910

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@psp6.radom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.psp6.radom.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu specjalistycznego i wyposażenia w pomoce dydaktyczne w PSP Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego w Radomiu w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-84640324-bb4f-11ec-97c7-b646b0ba23df

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00121786

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00099482/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa sprzętu specjalistycznego i wyposażenia w pomoce dydaktyczne do pracowni technicznej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego w Radomiu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://psp6radom.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://psp6radom.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: WYMAGANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI
ELEKTRONICZNEJ PRZEKAZYWANEJ PRZY ICH UŻYCIU OPISANE ZOSTAŁY W REGULAMINIE
KORZYSTANIA Z PLATFORMY ZAKUPOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO MARKETPLANET POD
ADRESEM https://oneplanet.pl/regulamin

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1.Administratorem Danych Osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego ul. Rapackiego 24;
2. W Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Tomasz Paprocki, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego oraz pod adresem e-mail iod@psp6radom.edu.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), a następnie
zawarcia umowy z wybranym wykonawcą, jej realizacji oraz rozliczenia,;
2) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie
osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 74 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
4) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z w/w ustawy;
5) posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
6) nie przysługuje Pani/Panu
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu;
8) Pani/Pana Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane
przez okres 4 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. informujemy iż: w
przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane
dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu. skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PSP6II.26.III.2.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 8

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część nr 1 – pomoce dydaktyczne do pracowni technicznej

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42652000-1 - Ręczne narzędzia elektromechaniczne

42661000-7 - Urządzenia do lutowania na miękko i na twardo

43830000-0 - Narzędzia ręczne z napędem mechanicznym

44512000-2 - Różne narzędzia ręczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
2. Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie zostały odrzucone, według następujących kryteriów:

część 1 - 8 zamówienia:
-Cena 60% - maksymalnie 60 punktów
-gwarancja 20% - maksymalnie 20 punktów
-termin dostawy zamówienia 20% - maksymalnie 20 punktów

Ocena oferty będzie dokonywana wg poniższych zasad:

Ocena dla wszystkich części zamówienia w zakresie kryterium cena będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru (liczba punktów możliwych do uzyskania – 60).

PC = Cmin / Cb × 60 pkt.
gdzie: PC – ilość punktów za kryterium cena,
Cmin – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert, które nie podlegają odrzuceniu
Cb – cena badanej oferty.

Ocena dla części 1 – 8 zamówienia w zakresie kryterium gwarancji będzie dokonywana na podstawie podanego w formularzu ofertowym okresu gwarancji liczonego w latach - liczba punktów możliwych do uzyskania – 20.

Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia:
- oferta, w której wskazany przez Wykonawcę okres gwarancji (liczony w latach), wyniesie:

Dla części 1 – 8 zamówienia:
2 lata – otrzyma 0 punktów
3 lata – otrzyma 10 punktów
4 lata i więcej – otrzyma 20 punktów


PG – ilość punktów za kryterium „gwarancja”
3) Ocena w zakresie kryterium „Termin dostawy” będzie dokonywana na podstawie podanego w formularzu ofertowym terminu dostawy (liczba punktów możliwych do uzyskania – 20 dla każdej części zamówienia).
Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia:
- oferta, w której wskazany przez Wykonawcę termin dostawy zamówienia wyniesie:

Dla części 1 – 8 zamówienia:
70 dni – otrzyma 0 pkt.
50 dni – otrzyma 10 pkt.
30 dni – otrzyma 20 pkt.

gdzie: PT – ilość punktów za kryterium „Termin dostawy”.
Ocena oferty – suma punktów za poszczególne kryteria :
dla części 1 – 8 zamówienia:
P= PC+ PG+PT gdzie: P- ilość punktów

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.

Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt. 5, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część nr 2 – pomoce dydaktyczne do pracowni robótek ręcznych

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

43830000-0 - Narzędzia ręczne z napędem mechanicznym

44512000-2 - Różne narzędzia ręczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
2. Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie zostały odrzucone, według następujących kryteriów:

część 1 - 8 zamówienia:
-Cena 60% - maksymalnie 60 punktów
-gwarancja 20% - maksymalnie 20 punktów
-termin dostawy zamówienia 20% - maksymalnie 20 punktów

Ocena oferty będzie dokonywana wg poniższych zasad:

Ocena dla wszystkich części zamówienia w zakresie kryterium cena będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru (liczba punktów możliwych do uzyskania – 60).

PC = Cmin / Cb × 60 pkt.
gdzie: PC – ilość punktów za kryterium cena,
Cmin – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert, które nie podlegają odrzuceniu
Cb – cena badanej oferty.

Ocena dla części 1 – 8 zamówienia w zakresie kryterium gwarancji będzie dokonywana na podstawie podanego w formularzu ofertowym okresu gwarancji liczonego w latach - liczba punktów możliwych do uzyskania – 20.

Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia:
- oferta, w której wskazany przez Wykonawcę okres gwarancji (liczony w latach), wyniesie:

Dla części 1 – 8 zamówienia:
2 lata – otrzyma 0 punktów
3 lata – otrzyma 10 punktów
4 lata i więcej – otrzyma 20 punktów


PG – ilość punktów za kryterium „gwarancja”
3) Ocena w zakresie kryterium „Termin dostawy” będzie dokonywana na podstawie podanego w formularzu ofertowym terminu dostawy (liczba punktów możliwych do uzyskania – 20 dla każdej części zamówienia).
Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia:
- oferta, w której wskazany przez Wykonawcę termin dostawy zamówienia wyniesie:

Dla części 1 – 8 zamówienia:
70 dni – otrzyma 0 pkt.
50 dni – otrzyma 10 pkt.
30 dni – otrzyma 20 pkt.

gdzie: PT – ilość punktów za kryterium „Termin dostawy”.
Ocena oferty – suma punktów za poszczególne kryteria :
dla części 1 – 8 zamówienia:
P= PC+ PG+PT gdzie: P- ilość punktów

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.

Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt. 5, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część nr 3 – sprzęt specjalistyczny i wyposażenie AGD

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39221000-7 - Sprzęt kuchenny

44512000-2 - Różne narzędzia ręczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
2. Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie zostały odrzucone, według następujących kryteriów:

część 1 - 8 zamówienia:
-Cena 60% - maksymalnie 60 punktów
-gwarancja 20% - maksymalnie 20 punktów
-termin dostawy zamówienia 20% - maksymalnie 20 punktów

Ocena oferty będzie dokonywana wg poniższych zasad:

Ocena dla wszystkich części zamówienia w zakresie kryterium cena będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru (liczba punktów możliwych do uzyskania – 60).

PC = Cmin / Cb × 60 pkt.
gdzie: PC – ilość punktów za kryterium cena,
Cmin – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert, które nie podlegają odrzuceniu
Cb – cena badanej oferty.

Ocena dla części 1 – 8 zamówienia w zakresie kryterium gwarancji będzie dokonywana na podstawie podanego w formularzu ofertowym okresu gwarancji liczonego w latach - liczba punktów możliwych do uzyskania – 20.

Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia:
- oferta, w której wskazany przez Wykonawcę okres gwarancji (liczony w latach), wyniesie:

Dla części 1 – 8 zamówienia:
2 lata – otrzyma 0 punktów
3 lata – otrzyma 10 punktów
4 lata i więcej – otrzyma 20 punktów


PG – ilość punktów za kryterium „gwarancja”
3) Ocena w zakresie kryterium „Termin dostawy” będzie dokonywana na podstawie podanego w formularzu ofertowym terminu dostawy (liczba punktów możliwych do uzyskania – 20 dla każdej części zamówienia).
Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia:
- oferta, w której wskazany przez Wykonawcę termin dostawy zamówienia wyniesie:

Dla części 1 – 8 zamówienia:
70 dni – otrzyma 0 pkt.
50 dni – otrzyma 10 pkt.
30 dni – otrzyma 20 pkt.

gdzie: PT – ilość punktów za kryterium „Termin dostawy”.
Ocena oferty – suma punktów za poszczególne kryteria :
dla części 1 – 8 zamówienia:
P= PC+ PG+PT gdzie: P- ilość punktów

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.

Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt. 5, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część nr 4 – pomoce dydaktyczne do pracowni robotyki

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32320000-2 - Sprzęt telewizyjny i audiowizualny

39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
2. Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie zostały odrzucone, według następujących kryteriów:

część 1 - 8 zamówienia:
-Cena 60% - maksymalnie 60 punktów
-gwarancja 20% - maksymalnie 20 punktów
-termin dostawy zamówienia 20% - maksymalnie 20 punktów

Ocena oferty będzie dokonywana wg poniższych zasad:

Ocena dla wszystkich części zamówienia w zakresie kryterium cena będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru (liczba punktów możliwych do uzyskania – 60).

PC = Cmin / Cb × 60 pkt.
gdzie: PC – ilość punktów za kryterium cena,
Cmin – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert, które nie podlegają odrzuceniu
Cb – cena badanej oferty.

Ocena dla części 1 – 8 zamówienia w zakresie kryterium gwarancji będzie dokonywana na podstawie podanego w formularzu ofertowym okresu gwarancji liczonego w latach - liczba punktów możliwych do uzyskania – 20.

Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia:
- oferta, w której wskazany przez Wykonawcę okres gwarancji (liczony w latach), wyniesie:

Dla części 1 – 8 zamówienia:
2 lata – otrzyma 0 punktów
3 lata – otrzyma 10 punktów
4 lata i więcej – otrzyma 20 punktów


PG – ilość punktów za kryterium „gwarancja”
3) Ocena w zakresie kryterium „Termin dostawy” będzie dokonywana na podstawie podanego w formularzu ofertowym terminu dostawy (liczba punktów możliwych do uzyskania – 20 dla każdej części zamówienia).
Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia:
- oferta, w której wskazany przez Wykonawcę termin dostawy zamówienia wyniesie:

Dla części 1 – 8 zamówienia:
70 dni – otrzyma 0 pkt.
50 dni – otrzyma 10 pkt.
30 dni – otrzyma 20 pkt.

gdzie: PT – ilość punktów za kryterium „Termin dostawy”.
Ocena oferty – suma punktów za poszczególne kryteria :
dla części 1 – 8 zamówienia:
P= PC+ PG+PT gdzie: P- ilość punktów

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.

Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt. 5, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część nr 5 – sprzęt telewizyjny i audiowizualny

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32320000-2 - Sprzęt telewizyjny i audiowizualny

32341000-5 - Mikrofony

39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
2. Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie zostały odrzucone, według następujących kryteriów:

część 1 - 8 zamówienia:
-Cena 60% - maksymalnie 60 punktów
-gwarancja 20% - maksymalnie 20 punktów
-termin dostawy zamówienia 20% - maksymalnie 20 punktów

Ocena oferty będzie dokonywana wg poniższych zasad:

Ocena dla wszystkich części zamówienia w zakresie kryterium cena będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru (liczba punktów możliwych do uzyskania – 60).

PC = Cmin / Cb × 60 pkt.
gdzie: PC – ilość punktów za kryterium cena,
Cmin – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert, które nie podlegają odrzuceniu
Cb – cena badanej oferty.

Ocena dla części 1 – 8 zamówienia w zakresie kryterium gwarancji będzie dokonywana na podstawie podanego w formularzu ofertowym okresu gwarancji liczonego w latach - liczba punktów możliwych do uzyskania – 20.

Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia:
- oferta, w której wskazany przez Wykonawcę okres gwarancji (liczony w latach), wyniesie:

Dla części 1 – 8 zamówienia:
2 lata – otrzyma 0 punktów
3 lata – otrzyma 10 punktów
4 lata i więcej – otrzyma 20 punktów


PG – ilość punktów za kryterium „gwarancja”
3) Ocena w zakresie kryterium „Termin dostawy” będzie dokonywana na podstawie podanego w formularzu ofertowym terminu dostawy (liczba punktów możliwych do uzyskania – 20 dla każdej części zamówienia).
Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia:
- oferta, w której wskazany przez Wykonawcę termin dostawy zamówienia wyniesie:

Dla części 1 – 8 zamówienia:
70 dni – otrzyma 0 pkt.
50 dni – otrzyma 10 pkt.
30 dni – otrzyma 20 pkt.

gdzie: PT – ilość punktów za kryterium „Termin dostawy”.
Ocena oferty – suma punktów za poszczególne kryteria :
dla części 1 – 8 zamówienia:
P= PC+ PG+PT gdzie: P- ilość punktów

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.

Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt. 5, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część nr 6 – zestawy multimedialne

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
2. Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie zostały odrzucone, według następujących kryteriów:

część 1 - 8 zamówienia:
-Cena 60% - maksymalnie 60 punktów
-gwarancja 20% - maksymalnie 20 punktów
-termin dostawy zamówienia 20% - maksymalnie 20 punktów

Ocena oferty będzie dokonywana wg poniższych zasad:

Ocena dla wszystkich części zamówienia w zakresie kryterium cena będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru (liczba punktów możliwych do uzyskania – 60).

PC = Cmin / Cb × 60 pkt.
gdzie: PC – ilość punktów za kryterium cena,
Cmin – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert, które nie podlegają odrzuceniu
Cb – cena badanej oferty.

Ocena dla części 1 – 8 zamówienia w zakresie kryterium gwarancji będzie dokonywana na podstawie podanego w formularzu ofertowym okresu gwarancji liczonego w latach - liczba punktów możliwych do uzyskania – 20.

Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia:
- oferta, w której wskazany przez Wykonawcę okres gwarancji (liczony w latach), wyniesie:

Dla części 1 – 8 zamówienia:
2 lata – otrzyma 0 punktów
3 lata – otrzyma 10 punktów
4 lata i więcej – otrzyma 20 punktów


PG – ilość punktów za kryterium „gwarancja”
3) Ocena w zakresie kryterium „Termin dostawy” będzie dokonywana na podstawie podanego w formularzu ofertowym terminu dostawy (liczba punktów możliwych do uzyskania – 20 dla każdej części zamówienia).
Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia:
- oferta, w której wskazany przez Wykonawcę termin dostawy zamówienia wyniesie:

Dla części 1 – 8 zamówienia:
70 dni – otrzyma 0 pkt.
50 dni – otrzyma 10 pkt.
30 dni – otrzyma 20 pkt.

gdzie: PT – ilość punktów za kryterium „Termin dostawy”.
Ocena oferty – suma punktów za poszczególne kryteria :
dla części 1 – 8 zamówienia:
P= PC+ PG+PT gdzie: P- ilość punktów

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.

Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt. 5, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część nr 7 – meble

4.2.6.) Główny kod CPV: 39160000-1 - Meble szkolne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
2. Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie zostały odrzucone, według następujących kryteriów:

część 1 - 8 zamówienia:
-Cena 60% - maksymalnie 60 punktów
-gwarancja 20% - maksymalnie 20 punktów
-termin dostawy zamówienia 20% - maksymalnie 20 punktów

Ocena oferty będzie dokonywana wg poniższych zasad:

Ocena dla wszystkich części zamówienia w zakresie kryterium cena będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru (liczba punktów możliwych do uzyskania – 60).

PC = Cmin / Cb × 60 pkt.
gdzie: PC – ilość punktów za kryterium cena,
Cmin – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert, które nie podlegają odrzuceniu
Cb – cena badanej oferty.

Ocena dla części 1 – 8 zamówienia w zakresie kryterium gwarancji będzie dokonywana na podstawie podanego w formularzu ofertowym okresu gwarancji liczonego w latach - liczba punktów możliwych do uzyskania – 20.

Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia:
- oferta, w której wskazany przez Wykonawcę okres gwarancji (liczony w latach), wyniesie:

Dla części 1 – 8 zamówienia:
2 lata – otrzyma 0 punktów
3 lata – otrzyma 10 punktów
4 lata i więcej – otrzyma 20 punktów


PG – ilość punktów za kryterium „gwarancja”
3) Ocena w zakresie kryterium „Termin dostawy” będzie dokonywana na podstawie podanego w formularzu ofertowym terminu dostawy (liczba punktów możliwych do uzyskania – 20 dla każdej części zamówienia).
Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia:
- oferta, w której wskazany przez Wykonawcę termin dostawy zamówienia wyniesie:

Dla części 1 – 8 zamówienia:
70 dni – otrzyma 0 pkt.
50 dni – otrzyma 10 pkt.
30 dni – otrzyma 20 pkt.

gdzie: PT – ilość punktów za kryterium „Termin dostawy”.
Ocena oferty – suma punktów za poszczególne kryteria :
dla części 1 – 8 zamówienia:
P= PC+ PG+PT gdzie: P- ilość punktów

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.

Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt. 5, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część nr 8 – pozostałe wyposażenie

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
2. Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie zostały odrzucone, według następujących kryteriów:

część 1 - 8 zamówienia:
-Cena 60% - maksymalnie 60 punktów
-gwarancja 20% - maksymalnie 20 punktów
-termin dostawy zamówienia 20% - maksymalnie 20 punktów

Ocena oferty będzie dokonywana wg poniższych zasad:

Ocena dla wszystkich części zamówienia w zakresie kryterium cena będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru (liczba punktów możliwych do uzyskania – 60).

PC = Cmin / Cb × 60 pkt.
gdzie: PC – ilość punktów za kryterium cena,
Cmin – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert, które nie podlegają odrzuceniu
Cb – cena badanej oferty.

Ocena dla części 1 – 8 zamówienia w zakresie kryterium gwarancji będzie dokonywana na podstawie podanego w formularzu ofertowym okresu gwarancji liczonego w latach - liczba punktów możliwych do uzyskania – 20.

Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia:
- oferta, w której wskazany przez Wykonawcę okres gwarancji (liczony w latach), wyniesie:

Dla części 1 – 8 zamówienia:
2 lata – otrzyma 0 punktów
3 lata – otrzyma 10 punktów
4 lata i więcej – otrzyma 20 punktów


PG – ilość punktów za kryterium „gwarancja”
3) Ocena w zakresie kryterium „Termin dostawy” będzie dokonywana na podstawie podanego w formularzu ofertowym terminu dostawy (liczba punktów możliwych do uzyskania – 20 dla każdej części zamówienia).
Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia:
- oferta, w której wskazany przez Wykonawcę termin dostawy zamówienia wyniesie:

Dla części 1 – 8 zamówienia:
70 dni – otrzyma 0 pkt.
50 dni – otrzyma 10 pkt.
30 dni – otrzyma 20 pkt.

gdzie: PT – ilość punktów za kryterium „Termin dostawy”.
Ocena oferty – suma punktów za poszczególne kryteria :
dla części 1 – 8 zamówienia:
P= PC+ PG+PT gdzie: P- ilość punktów

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.

Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt. 5, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie (o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert nie podlega wykluczeniu z postępowania - Załącznik nr 3 do SWZ.
1.1 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
1.2 W przypadku, wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt 1 składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia.

2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następującego podmiotowego środka dowodowego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (aktualnego na dzień złożenia) -Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania w skazanych przez Zamawiającego w Rozdziale VII SWZ – Załącznik nr 4 do SWZ.
a) Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe określone w pkt. 2 na wezwanie Zamawiającego. Dokumenty te powinny być aktualne na dzień ich złożenia.
b) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykaz wymaganych przedmiotowych środków dowodowych.
W celu potwierdzenia przez wykonawcę, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:
dokumentację techniczną lub karty katalogowe towaru zawierające wszystkie minimalne parametry techniczne wskazane w opisie przedmiotu zamówienia potwierdzające zgodność poszczególnych towarów określonych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ

A w przypadku zaoferowania produktu równoważnego:
1) dokumentację techniczną lub karty katalogowe z zaznaczonymi odpowiednimi fragmentami potwierdzającymi spełnianie przez zaoferowane towary opisanych w SWZ wymagań,
2) zestawienie opisanych wymagań wraz ze wskazaniem miejsc w dokumentacji technicznej lub kartach katalogowych (numery stron), w których znajduje się potwierdzenie spełniania tych wymagań.
2. Wymagana forma i moment złożenia: Oryginał w formie elektronicznej lub kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, której zgodność z oryginałem poświadczy wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dokument składany wraz z ofertą.
3. Informacja dotycząca usunięcia braków formalnych w przedmiotowych środkach dowodowych.
Zgodnie z przepisem art. 107 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca żąda złożenia środków dowodowych, wykonawca składa jej wraz z ofertą.
Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający nie wezwie wykonawcy do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
4. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5. Wymagana forma i moment złożenia: Oryginał w formie elektronicznej lub kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, której zgodność z oryginałem poświadczy Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dokument składany wraz z ofertą.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie o których mowa w pkt. 1 Rozdział VIII SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia,
b) zobowiązani są na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 2 Rozdział VIII SWZ. Podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 2 Rozdział VIII SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Umowa w sprawie zamówienia publicznego wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
2. Projekt umowy stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-04-22 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://psp6radom.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-04-22 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-05-21