Przetarg

Zakup i dostawa materiałów prewencyjnych BHP dla rolników i członków ich rodzin (zestaw ochronny do pozyskiwania drewna oraz zestaw ochrony dróg oddechowych) do 16 Oddziałów Regionalnych i C/KRUS.

03-08-2021, 10:27

Dane kontaktowe

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Centrala
Al. Niepodległości 190,00-608 Warszawa
tel. 22 5926420
e-mail: bzp@krus.gov.pl
http:// www.krus.gov.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa materiałów prewencyjnych BHP dla rolników i członków ich rodzin (zestaw ochronny do pozyskiwania drewna oraz zestaw ochrony dróg oddechowych) do 16 Oddziałów Regionalnych i C/KRUS.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Centrala

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012513262

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Niepodległości 190

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-608

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 5926420

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@krus.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.krus.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Ubezpieczenia rolnicze

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa materiałów prewencyjnych BHP dla rolników i członków ich rodzin (zestaw ochronny do pozyskiwania drewna oraz zestaw ochrony dróg oddechowych) do 16 Oddziałów Regionalnych i C/KRUS.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2f77d02b-f0ff-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00134768

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00013736/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Zakup i dostawa materiałów prewencyjnych BHP dla rolników i członków ich rodzin (zestaw ochronny do pozyskiwania drewna oraz zestaw ochronny dróg oddechowych).

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.ezamowienia.krus.gov.pl/krus

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.ezamowienia.krus.gov.pl/krus

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający
obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga
posiadania konta w Systemie, ani logowania do Systemu.3. Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”. Po otwarciu ofert, komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej (czyli opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w zakładce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w zakładce „Oferty”, po
zaznaczeniu numeru złożonej oferty. Za datę przekazania i odbioru danych, w szczególności oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę zapisania pliku na serwerze Systemu. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Systemu.4. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników zewnętrznych , w tym do złożenia oferty, przesyłania
dokumentów i oświadczeń, konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika zewnętrznego Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu
zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu. 5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e Usług) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas
rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców.6. Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w Systemie jest uzależnione od
uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy. 7. W sytuacji awarii Systemu lub przerwy technicznej działania Systemu Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na
adres:bzp@krus.gov.pl (nie dotyczy składania ofert wraz z załącznikami). 8. Maksymalny rozmiar
pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP)
zawierający wiele pojedynczych plików.9. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB, w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods,.odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 0000-ZP.261.13.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 227642,27 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów prewencyjnych BHP dla rolników i członków ich rodzin (zestaw ochronny do pozyskiwania drewna oraz zestaw ochrony dróg oddechowych) do 16 Oddziałów Regionalnych i Centrali KRUS.
Na przedmiot zamówienia składa się:
800 szt. – zestawów ochronnych do pozyskiwania drewna (hełm ochronny, ochronniki słuchu kompatybilne z hełmem ochronnym, przyłbica z siatki metalowej kompatybilna z hełmem ochronnym).
800 szt. – zestawów ochrony dróg oddechowych (półmaska ochronna, dwa pochłaniacze).
Każdy z zestawów powinien być zapakowany w materiałowy worek ze sznurkiem, na którym znajdować się będzie nadruk lub naklejka, z danymi zawartymi w Szczegółowym opisie przedmiotu umowy.
Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty został w projektowanych postanowieniach umowy – Rozdział II SWZ.
Dostarczenie przedmiotu zamówienia obejmuje transport, rozładunek oraz wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez upoważnionych pracowników Odbiorców.

4.2.6.) Główny kod CPV: 18143000-3 - Akcesoria ochronne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego dla wymaganego asortymentu składającego się na każdy zestaw, Wykonawca jest zobowiązany wykazać w ofercie, że proponowane rozwiązanie spełnia kryteria równoważności w zakresie parametrów i właściwości i/lub norm określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
W tym celu Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty potwierdzające powyższe (np. karty katalogowe, firmowe materiały informacyjne producenta, instrukcje użytkowania, opisy techniczne lub inne posiadane dokumenty), zawierające dane, które umożliwią potwierdzenie spełniania równoważności oraz będą podstawą dokonania oceny zgodności złożonej oferty przez Wykonawcę, odpowiednio dla wskazanego w przedmiocie zamówienia asortymentu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Dokumenty potwierdzające proponowane rozwiązanie spełniające kryteria równoważności w zakresie parametrów i właściwości i/lub norm określonych w opisie przedmiotu zamówienia (np. karty katalogowe, firmowe materiały informacyjne producenta, instrukcje użytkowania, opisy techniczne lub inne posiadane dokumenty).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy. 2. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w więcej niż jednej grupie
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.krus.gov.pl/krus

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-12 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca składa ofertę według Formularza oferty, którego wzór zawiera Rozdział III SWZ.
Ofertę należy złożyć w języku polskim, sporządzoną pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Treść oferty musi być
zgodna z warunkami zamówienia.
2. Do oferty należy dołączyć:
1) oświadczenie/a o braku podstaw wykluczenia; oświadczenie należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej – tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie nie wynika z KRS, CEDiG lub innego właściwego rejestru. Przedmiotowe pełnomocnictwo lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, jest wymagane również w
odniesieniu do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) dowody potwierdzające, że proponowane rozwiązanie w odniesieniu do parametrów i właściwości i/lub norm w równoważnym stopniu spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia (o ile dotyczy).
2021-08-03 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy