Przetarg

Budowa budynków kontenerowych świetlic wiejskich w Radzimowicach i w Rudowie

22-06-2021, 12:50

Dane kontaktowe

GMINA STRZEGOWO
ul. Plac Wolności 32,06-445 Strzegowo
e-mail: przetargi@strzegowo.pl
http:// www.strzegowo.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa budynków kontenerowych świetlic wiejskich
w Radzimowicach i w Rudowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA STRZEGOWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130378440

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Plac Wolności 32

1.5.2.) Miejscowość: Strzegowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-445

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@strzegowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.strzegowo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa budynków kontenerowych świetlic wiejskich
w Radzimowicach i w Rudowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-473465d5-d268-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00090369

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003756/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 Budowa budynków kontenerowych świetlic wiejskich w Radzimowicach i Rudowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://strzegowo.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://strzegowo.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym,
a Wykonawcami, w tym złożenie ofert, odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej
eZamawiający znajdującej się pod adresem: https://strzegowo.ezamawiajacy.pl. Szczegóły dotyczące
złożenia oferty zostały opisane w „Instrukcji dla Wykonawcy”, znajdującej się w zakładce „Regulacje i
procedury procesu zakupowego”.
2. Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@strzegowo.pl, jest
dopuszczalna w wyjątkowej sytuacji, np. w przypadku awarii platformy zakupowej.
3. Wykonawca w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego bezpłatnie korzysta,
rejestruje się lub loguje (w przypadku posiadania konta na platformie zakupowej), akceptuje warunki
korzystania z platformy zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej
https://strzegowo.ezamawiajacy.pl oraz uznaje go za wiążący.
4. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający
zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację
w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia
wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta,
wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
5. Szczegóły funkcjonowania platformy zakupowej zostały opisane w „Instrukcji dla Wykonawcy”.
6. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami
korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania
teleinformatycznego Platformy zakupowej Gminy Strzegowo tel. +48 22 576 87 90 (infolinia dostępna
w dni robocze, w godzinach 9:00-17:00, e-mail: oneplace@marketplanet.pl
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,
zmiany i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 100 MB. Zalecany format plików to: .pdf, .doc,
.docx, .xls, .xlsx, .rtf.
8. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz
innych informacji przekazywanych na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia
wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. W przypadku skorzystania
z Platformy eZamawiający za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.
9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy
przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej przez opcję „zadaj pytanie lub przy użyciu zakładki
„Korespondencja”: w celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem
myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane
Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym
kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje
potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "pytanie wysłane".
10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz
informacji musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z
dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
11. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt
Gminy Strzegowo (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo. Z
Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Plac
Wolności 32, 06-445 Strzegowo lub drogą e-mailową pod adresem: ug@strzegowo.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Andrzeja Rybus-Tołłoczko,
z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 11 września 2019
r. Prawo zamówień publicznych.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego – art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO,
5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów
prawa, w tym w szczególności do: Urzędu Zamówień Publicznych, organów kontrolnych, a także na
podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do dostawców usług
teleinformatycznych.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do 5 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, zgodnie z przepisami prawa.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Ich
niepodanie spowoduje brak możliwości udziału w postępowaniu.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 271.9.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 1
Budowa budynku kontenerowej świetlicy wiejskiej w Radzimowicach.
1. Przedmiot zamówienia jest budowa budynku kontenerowej świetlic wiejskiej
w Radzimowicach.
Zestawienie powierzchni :
powierzchnia zabudowy - 84,00 m2,
kubatura brutto - 268,80 m3.

Parametry budynku:
długość - 7,00 m,
szerokość - 12,00 m,
ilość kondygnacji – 1 (brak kondygnacji podziemnych),
wysokość budynku - 3,70 m,
wysokość wewnętrzna - 3,0m/3,20 m,
dach płaski o nachyleniu połaci dachowej - 3%.

Instalacje, w które wyposażony będzie budynek:
oświetlenia i gniazd wtykowych ogólnych 230V,
instalacje ciepłej i zimnej wody,
wentylacji,
ogrzewania,
kanalizacja sanitarna.

Sposób posadowienia:
obiekt posadowiony na płycie żelbetowej.

Ściany zewnętrzne:
płyty warstwowe stalowe z rdzeniem z PIR gr. 15cm,
grubość blachy 0,7mm,
powłoka poliuretan.

Stropy, stropodachy:
płyty warstwowe stalowe z rdzeniem z PIR gr. 16cm,
grubość blachy 0,7mm,
powłoka poliuretan.

Podciągi, belki, nadproża:
Stalowe.

Podłogi i posadzki:
posadzka w technologii suchej posypki DST,
płyta żelbetowa 25 cm,
płyty EPS gr. 20 cm,
pospółka niegliniasta zagęszczona do stopnia Is=0,95 min 40 cm.

Okna:
okna z profili ciepłych PCV.

Drzwi:
drzwi zewnętrzna z profili aluminiowych ciepłych z pochwytem i samozamykaczem,
drzwi wewnętrzne płycinowe.

Izolacja termiczna:
ściany - płyty warstwowe stalowe z rdzeniem z PIR gr. 15 cm,
dach - płyty warstwowe stalowe z rdzeniem z PIR gr. 16 cm.

Przedmiot umowy nie obejmuje wykonania przyłączy: wodociągowego, kanalizacyjnego
i energetycznego oraz zbiornika na nieczystości ciekłe. Wykonawca zobowiązany jest jednak do pozostawienia odpowiednich otworów (przepustów) w płycie fundamentowej umożliwiających wprowadzenie poszczególnych przyłączy. WLZ - kabel zasilający budynek od złącza kablowo-pomiarowego jest elementem przedmiotu zamówienia.

2. Opis przedmiotu zamówienia stanowią:
- TOM II - projekt architektoniczno-budowlany,
- TOM III - projekt techniczno/ wykonawczy branża elektroenergetyczna, sanitarna,
konstrukcyjna,
- TOM IV - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowalnych,
- projekt zagospodarowania terenu,
- decyzja nr 310/2021 sygn. IRŚ.6740.261.2021 z dnia 12.05.2021 r. zatwierdzająca projekt
zagospodarowania działki wraz z projektem architektoniczno-budowlanym
3. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu – także w dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne („lub równoważne” – art. 99 ust 5 ustawy Pzp). Zamawiający przygotowując opis przedmiotu zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej nie znalazł żadnych znaków towarowych, patentów czy pochodzenia, źródeł lub szczególnych procesów, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę. Jeżeli jednak wykonawca stwierdzi/ zauważy, analizując opis przedmiotu zamówienia, że znajdują się takie przypadki lub pośrednio wskazujące na jeden konkretny produkt, prosi się Wykonawcę, aby zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy pzp zwracając się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ wskazał takie produkty. Wówczas jako wyjaśnienie/zmiana treści SWZ, zamawiający wspólnie z autorem dokumentacji projektowej sprecyzuje, jakie cechy zamawianego produktu mają dla niego walor równoważny, które będą brane pod uwagę przy ocenie oraz określi kryteria stosowane w celu równoważności. Podobna zasada obowiązuje w przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wprowadzone odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp.
4. W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem że wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
5. Oferowanie rozwiązań równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia wymaga wykazania, że oferowane rozwiązanie równoważne jest o parametrach techniczno – eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych niż wymagane przez zamawiającego. Ciężar wykazania spełnienia tych wymagań leży po stronie wykonawcy w składanej ofercie.
6. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne musi dodatkowo wykazać
w ofercie, że oferowane przez niego dostawy/usługi/roboty budowlane spełniają wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w treści SWZ i w postępowaniu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 2
Budowa budynku kontenerowej świetlicy wiejskiej w Rudowie.
1. Przedmiot zamówienia jest budowa budynku kontenerowej świetlic wiejskiej
w Rudowie.
Zestawienie powierzchni :
powierzchnia zabudowy - 84,00 m2,
kubatura brutto - 268,80 m3.

Parametry budynku:
długość - 7,00 m,
szerokość - 12,00 m,
ilość kondygnacji – 1 (brak kondygnacji podziemnych),
wysokość budynku - 3,70 m,
wysokość wewnętrzna - 3,0m/3,20 m,
dach płaski o nachyleniu połaci dachowej - 3%.

Instalacje, w które wyposażony będzie budynek:
oświetlenia i gniazd wtykowych ogólnych 230V,
instalacje ciepłej i zimnej wody,
wentylacji,
ogrzewania,
kanalizacja sanitarna.

Sposób posadowienia:
obiekt posadowiony na płycie żelbetowej.

Ściany zewnętrzne:
płyty warstwowe stalowe z rdzeniem z PIR gr. 15cm,
grubość blachy 0,7mm,
powłoka poliuretan.

Stropy, stropodachy:
płyty warstwowe stalowe z rdzeniem z PIR gr. 16cm,
grubość blachy 0,7mm,
powłoka poliuretan.

Podciągi, belki, nadproża:
Stalowe.

Podłogi i posadzki:
posadzka w technologii suchej posypki DST,
płyta żelbetowa 25 cm,
płyty EPS gr. 20 cm,
pospółka niegliniasta zagęszczona do stopnia Is=0,95 min 40 cm.

Okna:
okna z profili ciepłych PCV.

Drzwi:
drzwi zewnętrzna z profili aluminiowych ciepłych z pochwytem i samozamykaczem,
drzwi wewnętrzne płycinowe.

Izolacja termiczna:
ściany - płyty warstwowe stalowe z rdzeniem z PIR gr. 15 cm,
dach - płyty warstwowe stalowe z rdzeniem z PIR gr. 16 cm.

Przedmiot umowy nie obejmuje wykonania przyłączy: wodociągowego, kanalizacyjnego
i energetycznego oraz zbiornika na nieczystości ciekłe. Wykonawca zobowiązany jest jednak do pozostawienia odpowiednich otworów (przepustów) w płycie fundamentowej umożliwiających wprowadzenie poszczególnych przyłączy. WLZ - kabel zasilający budynek od złącza kablowo-pomiarowego jest elementem przedmiotu zamówienia.

2. Opis przedmiotu zamówienia stanowią:
- TOM II - projekt architektoniczno-budowlany,
- TOM III - projekt techniczno/ wykonawczy branża elektroenergetyczna, sanitarna,
konstrukcyjna,
- TOM IV - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowalnych,
- projekt zagospodarowania terenu,
- decyzja nr 311/2021 sygn. IRŚ.6740.307.2021 z dnia 12.05.2021 r. zatwierdzająca projekt
zagospodarowania działki wraz z projektem architektoniczno-budowlanym.
3. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu – także w dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne („lub równoważne” – art. 99 ust 5 ustawy Pzp). Zamawiający przygotowując opis przedmiotu zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej nie znalazł żadnych znaków towarowych, patentów czy pochodzenia, źródeł lub szczególnych procesów, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę. Jeżeli jednak wykonawca stwierdzi/ zauważy, analizując opis przedmiotu zamówienia, że znajdują się takie przypadki lub pośrednio wskazujące na jeden konkretny produkt, prosi się Wykonawcę, aby zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy pzp zwracając się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ wskazał takie produkty. Wówczas jako wyjaśnienie/zmiana treści SWZ, zamawiający wspólnie z autorem dokumentacji projektowej sprecyzuje, jakie cechy zamawianego produktu mają dla niego walor równoważny, które będą brane pod uwagę przy ocenie oraz określi kryteria stosowane w celu równoważności. Podobna zasada obowiązuje w przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wprowadzone odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp.
4. W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem że wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
5. Oferowanie rozwiązań równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia wymaga wykazania, że oferowane rozwiązanie równoważne jest o parametrach techniczno – eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych niż wymagane przez zamawiającego. Ciężar wykazania spełnienia tych wymagań leży po stronie wykonawcy w składanej ofercie.
6. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne musi dodatkowo wykazać
w ofercie, że oferowane przez niego dostawy/usługi/roboty budowlane spełniają wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w treści SWZ i w postępowaniu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
Zdolności technicznej lub zawodowe
Określenie warunków:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie,
w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zadanie polegające na budowie, budynku
z płyt warstwowych z rdzeniem izolacyjnym i okładzinami z blachy stalowej o wartości nie
mniejszej niż 100 000,00 zł brutto.
(Warunek jest taki sam dla części nr 1 i części nr 2)
Jako wykonanie (zakończenie zadania) należy rozumieć wystawienie co najmniej świadectwa
przyjęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisania protokołu
odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia
się świadectwa przyjęcia). Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie
warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego
kursu NBP na dzień wystawienia świadectwa przyjęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z
warunkami FIDIC) lub podpisania protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w
przypadku zamówień, w których nie wystawia się świadectwa przyjęcia).
Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu
o informacje zawarte w wykazie robót oraz załączonymi dowodami określającymi czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
dokumenty.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, o których mowa w rozdziale XXII ust. 4 pkt 1 lit. a SWZ – składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości,
jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność
gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z
podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym
mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w XXII ust. 4 pkt 1 lit. a SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub
w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub
administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp
dane umożliwiające dostęp do tych środków;
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i
aktualności.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny niezależnej od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie
dokumenty (wzór stanowi załącznik Nr 5 do SWZ).
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i
aktualności.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ;
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu – załącznik nr 2 do SWZ;
3) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – załącznik nr 6 do SWZ - jeśli dotyczy;
4) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby – załącznik nr 7 do SWZ – jeśli dotyczy;
5) Dowód wniesienia wadium,
6) odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik),

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości
cześć 1 – 5 000,00 zł.,
cześć 2 – 5 000,00 zł.,

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572)
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Strzegowie nr konta 03 8238 0009 0000 0648 2000 0002. W tytule wpłaty należy dokładnie określić jakiego przetargu i której części zamówienia przelew dotyczy.
4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3 niniejszej SWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2–4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2–4 należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawce dokumentu.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – z dokumentu tego musi wynikać, że gwarancja/poręczenie jest nieodwołalne i bezwarunkowe. Gwarancja/poręczenie nie może w swojej treści uzależniać wypłaty wadium od potwierdzenia przez bank, jakąkolwiek inną osobę trzecią lub instytucję podpisów osób złożonych pod żądaniem wypłaty wadium w imieniu zamawiającego. Wypłata kwoty wadium nie może być też uwarunkowana żadnymi innymi formalnościami koniecznymi do spełnienia ani dokumentami koniecznymi do złożenia wraz z żądaniem wypłaty wadium. Gwarancja lub poręczenie winny przewidywać okres bezwarunkowej wypłaty maksymalnie do 30 dni kalendarzowych od pierwszego pisemnego żądania wypłaty wadium.
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy występujące wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika zgodnie z zasadami art.
58 ust. 2 ustawy Pzp (pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć do oferty).
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00087830/01 z dnia 2021-06-18
2021-06-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
2. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia składają
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonują poszczególni Wykonawcy –
załącznik nr 6 do SWZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o
którym mowa w rozdziale XXII ust. 1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z art. 445 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp przewidziano zmiany postanowień umownych po
spełnieniu następujących warunków wprowadzenia zmian:
1) ograniczenie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, gdy wykonanie danych robót będzie
zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na
dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy, nie więcej jednak niż 10 %
wartości wynagrodzenia Wykonawcy. Roboty takie nazywane są robotami „zaniechanymi”. W
przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji
projektowej („robót zaniechanych) sposób obliczenia wartości tych robót, która zostanie
potrącona Wykonawcy, będzie następujący: strony dopuszczają możliwość obliczenia
niewykonanej części danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę w oparciu o nakłady i wskaźniki cenotwórcze zawarte w aktualnych, na dzień
sporządzania wyceny normatywach określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych oraz
Kosztorysowych Normach Nakładów Rzeczowych (KNR/KNNR) przy użyciu średnich cen
materiałów, urządzeń, pracy sprzętu budowlanego, stawek robocizny kosztorysowej oraz innych
wskaźników cenotwórczych określonych w informacjach SEKOCENBUB wydawanych przez
Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno – Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.o. W
przypadku braku tych cen w informatorach SEKOCENBUD będą kolejno stosowane średnie
ceny zawarte w informacjach INTERCENBUD, ORGBUD, BISTYP.
2) istotnej, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, zmiany rozwiązań technicznych w dokumentacji
projektowej - w uzasadnionych przypadkach np. spowodowanych wadami dokumentacji
projektowej, zmianami w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na wykonanie
zamówienia (obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy),
gdy realizacja zadania według dokumentacji projektowej powodowałaby wadliwe wykonanie
przedmiotu umowy, byłaby niemożliwa lub gdy zaistniałaby, z przyczyn wynikających z
dokumentacji projektowej, konieczność wstrzymania prowadzonych przez Wykonawcę robót
budowlanych. W umowie zostaną wprowadzone zmiany dotyczące zakresu rzeczowego
dokumentacji projektowej oraz wykonanych na jej podstawie robót budowlanych oraz zmiany
dotyczące terminów: zostanie określony termin opracowania zmodyfikowanej dokumentacji oraz
w przypadku konieczności opracowania i uzgodnienia rozwiązań niezbędnych do właściwej
realizacji robót nowy termin zakończenia robót budowlanych. Zgodnie z art. 632 Kodeksu
cywilnego przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jedynie sąd
może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.
3) zmiana osobowa: zmiana przedstawicieli stron wpisanych w § 16 ust. 7 niniejszej umowy,
jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej z tych osób lub
zmiana - za zgodą Zamawiającego, podwykonawców wskazanych w § 13 ust. 2 niniejszej
umowy. W umowie zostaną wprowadzone zmiany dotyczące osób lub/i podmiotów, przy pomocy
których Wykonawca realizuje zamówienie oraz zmiany dotyczące zakresu rzeczowego
wykonywanego przez podwykonawców. Zmiana nie będzie miała wpływu na wysokość
wynagrodzenia i termin realizacji zamówienia.
4) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów
i usług oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia
wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie
nowych przepisów;
5) zmiana terminu realizacji w przypadku działania organów administracji lub gestorów sieci
związanego z przekroczeniem określonych przez prawo terminów wydawania wymaganych w
związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-07 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Na platformie zakupowej eZamawiający znajdującej się pod adresem: https://strzegowo.ezamawiajacy.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-07 14:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-05

2021-06-22 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane