Przetarg

Zakup i dostawa narzędzi ręcznych, elektronarzędzi, urządzeń warsztatowych oraz narzędzi do Mercedesów dla 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu oraz jednostek wojskowych będących na jego zaopatrzeniu

20-05-2020, 00:00

Dane kontaktowe

26 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Juzistek 2,05-131 Zegrze
tel. 261883896
fax. 261883868
e-mail: jw4809.zp@ron.mil.pl
http:// www.26wog.wp.mil.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 541775-N-2020 z dnia 2020-05-20 r.

26 Wojskowy Oddział Gospodarczy: Zakup i dostawa narzędzi ręcznych, elektronarzędzi, urządzeń warsztatowych oraz narzędzi do Mercedesów dla 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu oraz jednostek wojskowych będących na jego zaopatrzeniu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy, krajowy numer identyfikacyjny 14291704000000, ul. Juzistek  2 , 05-131  Zegrze, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 261883896, e-mail jw4809.zp@ron.mil.pl, faks 261883868.
Adres strony internetowej (URL): www.26wog.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednostka Wojskowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.26wog.wp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.26wog.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa narzędzi ręcznych, elektronarzędzi, urządzeń warsztatowych oraz narzędzi do Mercedesów dla 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu oraz jednostek wojskowych będących na jego zaopatrzeniu
Numer referencyjny: ZP/30/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa narzędzi ręcznych, elektronarzędzi, urządzeń warsztatowych oraz narzędzi do Mercedesów dla 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu oraz jednostek wojskowych będących na jego zaopatrzeniu. Szczegółowy wykaz ilości przedmiotu zamówienia określa Formularz cenowy – stanowiący załącznik nr 2.1, 2.2, 2.3 do SIWZ (odpowiednio dla części). Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy – stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ (odpowiednio dla części). Dotyczy Części I, II i III: Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, oraz spełniać wymagania techniczno-jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta nadany wyrób oraz odpowiednie normy. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta oraz posiadać instrukcję użytkowania w języku polskim. Opakowanie musi umożliwić pełną identyfikację przedmiotu zamówienia np.: ilość, rodzaj, parametry, data ważności bez konieczności naruszenia opakowania. Dostawa i rozładunek asortymentu będzie zrealizowana przez Wykonawcę własnym transportem i na własny koszt do miejsca dostawy przedmiotu zamówienia, określonego w Rozdziale IV SIWZ pkt 4. Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia dla był nie krótszy niż 24 miesiące. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych (art. 29 ust. 3 ustawy Pzp) wskazanych przez Zamawiającego dla Części I i Części II w zakresie parametrów technicznych i funkcjonalnych. Produkty równoważne są to produkty o parametrach, cechach jakościowych i użytkowych identycznych lub nie gorszych jak produkty opisane przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że zaoferowane produkty odpowiadają wymaganiom wskazanym w SIWZ spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części, przy czym w danej części może złożyć tylko jedną ofertę. Prawo opcji dla Części I, Części II oraz Części III: Zamawiający zobowiązuje się do realizacji zamówienia określonego w zamówieniu podstawowym (Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2.1., 2.2., 2.3. do SIWZ) oraz przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji do pełnej wysokości zamówienia podstawowego, tj. 100%; skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji będzie miało zastosowanie w przypadku wyczerpania zapasów przedmiotowego asortymentu. Zamówienie określone w zamówieniu opcjonalnym realizowane będzie przez Wykonawcę, z którym zostanie zawarta umowa na zamówienie podstawowe według cen jednostkowych i na zasadach określonych w zamówieniu podstawowym; skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. Skorzystanie z prawa opcji rodzi po stronie Wykonawcy obowiązek realizacji zamówienia opcjonalnego. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy ani nie wymaga podpisania dodatkowej umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu; termin dostawy w zamówieniu opcjonalnym: najpóźniej do 30.11.2020 r., przy czym jednorazowa dostawa nastąpi w terminie 10 dni od każdorazowego złożenia daty zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 43800000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
42652000-1
44510000-8
44511000-5
44512940-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-11-30

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, tj. oferty przewidującej, odmienny niż określony przez Zamawiającego sposób wykonania zamówienia (art. 36 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp).2. Nie przewiduje zawarcia umowy ramowej (art. 36 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp). 3. Nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej (art. 36 ust. 2 pkt 7 ustawy Pzp). 4. Nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (art. 36 ust. 2 pkt 8 ustawy Pzp).5. Nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych (art. 36 ust.2 pkt 6 ustawy Pzp). 6. Nie przewiduje zastosowania wymogów, o których mowa w art. 29 ust 4 ustawy Pzp.7. Nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w związku z art. 36 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa w pkt. 1 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty. 3. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa w pkt. 1, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych dokumentów, o ile są one aktualne.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do upływu terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale XI pkt 1 niniejszej SIWZ, do złożenia oferty w formie pisemnej – wzór stanowią:1) Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ;2) Formularz cenowy – wypełniony i podpisany wg wzoru określonego w załącznikach nr 2.1, 2.2, 2.3. do SIWZ;3) Oświadczenie wskazane w zakresie, o którym mowa w załączniku nr 3 do SIWZ.2. Pełnomocnictwo: 1) w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) m.in. KRS, CEiDG i innych odpowiednich dla Wykonawcy lub danego podmiotu, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w zamówieniu w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie;2) pełnomocnictwo w przypadku podmiotów występujących wspólnie (np. spółka cywilna, konsorcjum) należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium na cały okres związania ofertą. 2. Wysokość wadium wynosi: 1) Część I – 2.8000,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00/100); 2) Część II – 1.900,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych 00/100);3) Część III – 350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100).2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form w zależności od wyboru Wykonawcy: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;3) gwarancjach bankowych;4) gwarancjach ubezpieczeniowych;5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299 ).3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy w NBP O/Warszawa: Numer konta: 88 1010 1010 0019 1913 9120 1000Tytułem „Wadium do ZP/30/2020 w postępowaniu na: Zakup i dostawa narzędzi ręcznych, elektronarzędzi, urządzeń warsztatowych oraz narzędzi do Mercedesów dla 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu oraz jednostek wojskowych będących na jego zaopatrzeniu – Część nr …… (nazwa i NIP Wykonawcy). 4. Za wadium skutecznie wniesione w pieniądzu Zamawiający uznaje wadium, które w terminie składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert) znajduje się na koncie Zamawiającego.5. Wadia wniesione w formie gwarancji lub poręczeń powinny w swej treści mieć wymienionych wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, tj. członków konsorcjum/spółki cywilnej.6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne, dobrowolne i na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. 9. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczenia lub gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w pkt 3 ppkt 5) powyżej, w oryginale w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu) zwolnienie wadium nastąpi wraz ze złożonym przez Zamawiającego oświadczeniem o jego niewykorzystaniu. UwagaWobec zaistniałej, wyjątkowej sytuacji związanej z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV2 wywołanego chorobą COVID-19, Zamawiający dopuszcza przesłanie gwarancji wadium w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do jej wystawienia. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia w treści muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszym Rozdziale VIII SIWZ. Dokument dot. wadium należy przesłać na adres poczty elektronicznej: jw4809.zp@ron.mil.pl

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
Gwarancja40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionej w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako „tajemnicę przedsiębiorstwa” powinny być umieszczone w oddzielnej kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Wykonawca ma obowiązek wykazać na etapie składania oferty, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-28, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: elektronarzędzia, urządzenia warsztatowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wymagane jest, aby przedmiot zamówienia posiadał:a) wykaz ukompletowania dla sprzętu wymienionego w pozycjach nr 31, 32, 34, 35, 38, 39 Formularza cenowego;b) dokumentację DTR oraz numer fabryczny dla sprzętu wymienionego w pozycjach nr 8, 29, 34, 35, 37, 41 Formularza cenowego;c) instrukcje obsługi w języku polskim dla sprzętu wymienionego w pozycjach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 Formularza cenowego;d) dokumenty do zgłoszenia do Dozoru Technicznego dla sprzętu wymienionego w pozycjach nr 1, 8, 29 Formularza cenowego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 43800000-1, 42652000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Szczegółowy wykaz ilości przedmiotu zamówienia określa Formularz cenowy, stanowiący załącznik nr 2.1 do SIWZ. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy – stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ (odpowiednio dla części).Miejsce realizacji zamówienia dla Części I: Grupa Zabezpieczenia Zegrze, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, Grupa Zabezpieczenia Ciechanów ul. Wojska Polskiego 54, 06-400 Ciechanów, Grupa Zabezpieczenia Kazuń ul. Wojska Polskiego 1, 05-152 Czosnów, Grupa Zabezpieczenia Wesoła ul. Okuniewska 126, 05-075 Warszawa-Wesoła, Grupa Zabezpieczenia Przasnysz ul. Makowska 69, 06-300 Przasnysz, Grupa Zabezpieczenia Ostrów Mazowiecka ul. Bociańskiego 1, 07-310 Ostrów Mazowiecka.


Część nr: 2Nazwa: narzędzia ręczne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wymagane jest, aby przedmiot zamówienia posiadał:a) wykaz ukompletowania dla sprzętu wymienionego w pozycjach nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 46, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 76, 77, 80, 89, 90, 91, 94, 95, 97 Formularza cenowego; b) instrukcje obsługi w języku polskim dla sprzętu wymienionego w pozycjach nr 1, 2, 18, 11, 12, 13, 72, 73, 94, 96 Formularza cenowego; c) świadectwo kalibracji dla sprzętu wymienionego w pozycjach nr 15, 16, 17, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 58, 62, 63, 91 Formularza cenowego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44510000-8, 44511000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Szczegółowy wykaz ilości przedmiotu zamówienia określa Formularz cenowy, stanowiący załącznik nr 2.2 do SIWZ. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy – stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ (odpowiednio dla części). Miejsce realizacji zamówienia dla Części II: Grupa Zabezpieczenia Zegrze ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, Grupa Zabezpieczenia Kazuń ul. Wojska Polskiego 1, 05-152 Czosnów, Grupa Zabezpieczenia Wesoła ul. Okuniewska 126, 05-075 Warszawa-Wesoła, Grupa Zabezpieczenia Przasnysz ul. Makowska 69, 06-300 Przasnysz, Grupa Zabezpieczenia Ciechanów ul. Wojska Polskiego 54, 06-400 Ciechanów, Grupa Zabezpieczenia Ostrów Mazowiecka ul. Bociańskiego 1, 07-310 Ostrów Mazowiecka.


Część nr: 3Nazwa: narzędzia do Mercedesów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wymagane jest, aby przedmiot zamówienia posiadał wykaz ukompletowania dla sprzętu wymienionego w pozycji poz. nr 1 i 2 Formularza cenowego. Towar musi odpowiadać obowiązującym normom z gatunku pierwszego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44512940-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Szczegółowy wykaz ilości przedmiotu zamówienia określa Formularz cenowy – stanowiący załącznik nr 2.3 do SIWZ. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy – stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ (odpowiednio dla części).Miejsce realizacji zamówienia: Grupa Zabezpieczenia Wesoła ul. Okuniewska 126, 05-075 Warszawa-Wesoła.