Rutech - frezowanie CNC aluminiumRutech - frezowanie CNC aluminium

Przetarg

SVA/G/4620-35/2019: Roboty wentylacyjne – rozejścia od rooftopów na terenie 1 BLWL w Latkowie. Zadanie inwestycyjne nr 11824. (Plan naprawczy). Zadanie powiązane z zadaniami nr 11229 i 11678

29-11-2019, 00:00

Dane kontaktowe

AMW SINEVIA Sp. z o.o.
ul. Ignacego Paderewskiego 6,05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel. 22 101 21 00 do 03
fax. 22 101 21 04
e-mail: zamowienia-kzb-ndm@sinevia.pl
http:// www.amwsinevia.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 629344-N-2019 z dnia 2019-11-29 r.

AMW SINEVIA Sp. z o.o.: SVA/G/4620-35/2019: Roboty wentylacyjne – rozejścia od rooftopów na terenie 1 BLWL w Latkowie. Zadanie inwestycyjne nr 11824. (Plan naprawczy). Zadanie powiązane z zadaniami nr 11229 i 11678
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: AMW SINEVIA Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 14298987700000, ul. ul. Ignacego Paderewskiego  6 , 05-100  Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 101 21 00 do 03, e-mail zamowienia-kzb-ndm@sinevia.pl, faks 22 101 21 04.
Adres strony internetowej (URL): www.amwsinevia.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.amwsinevia.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.amwsinevia.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
AMW SINEVIA Sp. z o.o. 05-100 Nowy Dwór Maz. ul. Paderewskiego 6 Kancelaria, I piętro

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SVA/G/4620-35/2019: Roboty wentylacyjne – rozejścia od rooftopów na terenie 1 BLWL w Latkowie. Zadanie inwestycyjne nr 11824. (Plan naprawczy). Zadanie powiązane z zadaniami nr 11229 i 11678
Numer referencyjny: SVA/G/4620-35/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż podkonstrukcji wsporczej pod kanały wentylacyjne, dostawa i montaż kanałów wentylacyjnych ze wszystkimi elementami od 10 rooftopów pod dachem hangaru na wysokości ok 16 m (16m wysokości, pomiędzy konstrukcją stalową wiązarów dachowych), montaż nawiewników na końcach kanałów (elementy dostarczone przez Zamawiającego) oraz wykonanie pomiaru wydajności nawiewników. Całość robót montażowych będzie wykonywana na budowie.Zakres robót nie został uwzględniony w przedmiarze robót. Jest to zakres niezbędny do funkcjonowania centrali wentylacyjnych. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności Wykonawcy związane z jego wykonaniem, w tym w szczególności związane z pozyskaniem materiałów i wyrobów oraz sprzętu oraz wykonaniem robót budowalnych zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, który określa: dokumentacja projektowa, kosztorysy nakładcze (pomocnicze), rysunki, specyfikacja techniczna, które stanowią załącznik nr 10 do SWIZ (dalej dokumentacja). Dokumentacja stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Przewiduje się wynagrodzenie ryczałtowe przysługujące tylko za wykonany przedmiot zamówienia i zawierający wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Lokalizacja terenu budowy: Latkowo, k/Inowrocławia.Zamawiający informuje, że zaleca wizję lokalną przed złożeniem oferty na ww. zamówienie. Informacje o terminie wizji lokalnej można uzyskać pod nr. tel. 887 110 089 pan Romuald Olszewski.Na podstawie dokumentacji należy sporządzić tabelę elementów rozliczeniowych stanowiącą załącznik nr 11 do SIWZ. Wypełnioną tabelę elementów rozliczeniowych należy złożyć wraz z ofertą. Zamawiający informuje, że kosztorysy nakładcze są jedynie dokumentem pomocniczym. W przypadku rozbieżności pomiędzy kosztorysem nakładczym a dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, pierwszeństwo mają: dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

II.5) Główny kod CPV: 45223000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45223100-7
45331210-1
45331200-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 21
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Zamówienie należy wykonać w ciągu 3 tygodni od daty podpisania umowy.(na potrzeby SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu 3 tygodnie to 21 dni).2. Zamawiający informuje, że w odniesieniu do przedmiotowegozamówienia pozostaje on generalnym wykonawcą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.Nazewnictwo użyte w SIWZ oraz w załącznikach (Wykonawca, Zamawiający) jest stosowane jedyniew odniesieniu do przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresieInformacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresieInformacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże:1. że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 (jedną) robotą budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia tj. robotę budowlaną związaną z wykonaniem robót wentylacyjnych (montażu wentylacji o przekroju powyżej fi 500mm w obiektach wielkokubatorowych) o wartości nie niższej niż 30 000 zł brutto.2. że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną (1) osobą skierowaną do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia brakupodstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – lub nie wezwie, jeżeliZamawiający uzyska je za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególnościrejestrów publicznych; 2. W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy w odniesieniu do tych podmiotówdokumenty wymienione w pkt 1); 3. W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyćwykonanie części zamówienia podwykonawcy (który nie jest podmiotem, na którego zdolnościachlub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy) – dokumentywymienione w pkt 1). 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytoriumRzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1) - składa dokument lubdokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 5.Dokumenty, o których mowa w pkt 4, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przedupływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejscezamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, nie wydaje siędokumentów, o których mowa w pkt 4 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiedniooświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organemsądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwymze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.Przepis pkt 5 stosuje się odpowiednio.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:1) wykazu robót budowlanych obejmującego co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia tj. robotę budowlaną związaną z wykonaniem robót wentylacyjnych (montażu wentylacji o przekroju powyżej fi 500mm w obiektach wielkokubatorowych) o wartości nie niższej niż 30 000 zł brutto, wykonaną nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty/ robota zostały/ła wykonana, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego tj. co najmniej jedną (1) osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z podaniem imienia i nazwiska tej osoby oraz informacjami na temat jej uprawnień (numer, rodzaj i zakres) zakresu wykonywanych przez nią czynności, a także informacją o podstawie do dysponowania tą osobą - wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Przystępując do postępowania, Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w wysokości:1 700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych 00/100).2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.3. Wadium musi być złożone lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przez upływem terminu składania ofert.4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, co najmniej na okres związania ofertą.5. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacać na rachunek Zamawiającego w Banku PEKAO S. A. Oddział Gniezno nr: 46 1240 6292 1111 0010 3708 7493 z adnotacją: wadium na SVA/G/4620-35/2019: Roboty wentylacyjne – rozejścia od rooftopów na terenie 1 BLWL w Latkowie. Zadanie inwestycyjne nr 11824. (Plan naprawczy). Zadanie powiązane z zadaniami nr 11229 i 11678.Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu pieniężnego Wykonawca winien dołączyć do oferty. 6. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego, tj.: w AMW SINEVIA Sp. z o.o., 05 - 100 Nowy Dwór Maz., ul. Paderewskiego 6, kancelaria I p. (od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1500), a do oferty dołączyć kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem.7. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno gwarantować Zamawiającemu wypłatę pełnej kwoty wadium, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy bezwarunkowo i nieodwołanie, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą.8. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających Zamawiającemu wypłacenie wadium. 9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena brutto oferty100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Poza sytuacjami przewidzianymi w art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w następujących przypadkach:1) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania Umowy, zmiany danych Stron, 2) zmiana finansowania zamówienia Umowy na skutek ewentualnego braku płynności finansowania robót lub zmiany wielkości limitu finansowego określonego w zatwierdzonym Centralnym Planie Inwestycji Budowlanych resortu Obrony Narodowej na dany rok budżetowy, tj. zmian, które nastąpiły po dniu zawarcia Umowy, 3) zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku: a) wstrzymania robót przez Zamawiającego lub Inwestora z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub Inwestora - termin wykonania Umowy może ulec przesunięciu o okres nie dłuższy niż okres wstrzymania robót;b) wystąpienia siły wyższej (zdarzenie, którego nie można przewidzieć, któremu nie można zapobiec, ani któremu nie można przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w całości lub części jego zobowiązań) lub innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub których Wykonawca przy zachowaniu należnej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody lub utrudnienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy spowodowane przez osobę trzecią – o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków jej działania oraz usunięcia przeszkód;c) w szczególności z powodu zmian w zakresie rzeczowym przedmiotu zamówienia, które warunkują wykonanie całości Umowy (w tym zmian materiałowych), wykonania zamiennych bądź zwiększających zakres Umowy robót, wynikających z narad technicznych, inwentaryzacji stanu istniejącego, aktualizacji dokumentacji projektowej, d) zmiany harmonogramu realizacji robót lub finansowania Umowy;e) konieczności skoordynowania robót z innymi inwestycjami realizowanymi na terenie kompleksu;f) z powodu innych przyczyn związanych z realizacją Umowy, a niezależnych od Stron m.in.:- nieprzewidywanych warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;- niewypały i niewybuchy, zagrożenie tąpnięciami, wybuchem;- wykopaliska archeologiczne nieprzewidziane w dokumentacji postpowania;- wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych z przyczyn innych niż zawinione przez Wykonawcę w przypadku, o którym mowa w art. 50 ust.1 pkt.4 Prawa budowlanego;- konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy;- uzyskania opinii, zezwoleń, opracowań, których nie przewidywano przy zawieraniu Umowy,4) zmniejszenie zakresu Umowy w przypadku:a) zmiany przeznaczenia obiektu;b) zmian organizacyjnych Zamawiającego lub Inwestora;c) nieprzyznania środków finansowych w kolejnym roku realizacji Umowy lub przyznania ich w ograniczonym zakresie w planie finansowym Zamawiającego, 5) zmiany materiałowe i zmiany funkcji pomieszczeń wynikające z aktualizacji dokumentacji projektowej,6) zmiany technologii wykonania robót,7) zmiany inne w przypadku zmian w prawie budowlanym, ustawach i rozporządzeniach, które nastąpiły po dniu otwarcia ofert oraz na skutek innych przyczyn związanych z realizacją Umowy a niezależnych od Stron. 1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający przewiduje możliwość zamiany materiałów lub urządzeń objętych przedmiotem umowy. Powyższa zmiana możliwa będzie po uzyskaniu zgody Inwestora oraz autora projektów i jego oświadczeniu o równoważności zaproponowanych zamiennych materiałów lub urządzeń. Ogólna wartość przedmiotu umowy określona w § 3 ust. 1 Umowy z tego tytułu nie może ulec zwiększeniu.2. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę technologii wykonania elementów robót. W tym przypadku do wniosku Zamawiającego Wykonawca przedstawi projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian, rysunki oraz zgodę projektanta na dokonanie zmian obejmujących jego oświadczenie o równoważności techniczno-eksploatacyjnej.3. W przypadku o którym mowa w ust. 2 projekt wymaga akceptacji nadzoru autorskiego (akceptacja na koszt Wykonawcy) i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. Ogólna wartość przedmiotu umowy określona w § 3 ust. 1 Umowy z tego tytułu nie może ulec zwiększeniu.4. Jeżeli w trakcie realizacji Umowy powstanie konieczność zaniechania części robót lub wykonania robot zamiennych, nie wpływających na zwiększenie wartości umownych, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym. 5. Do wprowadzenia jakichkolwiek zmian ustalonego zakresu robót, zmian technicznych i proceduralnych, niezbędne jest uprzednie wyrażenie zgody przez Zamawiającego w formie zatwierdzonego protokołu konieczności oraz podpisania stosowanego aneksu do Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-16, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzieleniezamówienia,jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całościzamówienia lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH