Rutech - frezowanie CNC aluminiumRutech - frezowanie CNC aluminium

Oferta pracy

kierownik wydziału

Kraków, małopolskie Dodano: 2020-02-15 2020-02-15 | ID oferty: 296363


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie

Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

kierownik wydziału do spraw Administracji Budynków Urzędu w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 24

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizowanie polityki Urzędu w zakresie administracji
 • prowadzenie księgi obiektu budowlanego (protokoły kontroli technicznych budynku, pomiary elektryczne, oświetlenie ewakuacyjne itp.)
 • zapewnienie bezpieczeństwa budynków (systemy alarmowe, antywłamaniowe i p. poż.)
 • zapewnienie sprawności techniczno-eksploatacyjnej budynków (zapewnienie kontroli stanu technicznego budynków i instalacji zgodnie z przepisami prawa)
 • monitorowanie usług sprzątania pomieszczeń budynków WUOZ
 • zapewnienie prawidłowej realizacji umów w zakresie dostaw (materiałów biurowych, wyposażenia itp), usług (bieżące naprawy sprzętu, konserwacja urządzeń, sprzątanie, ochrona), robót budowlanych, transportu
 • organizowanie pracy firm współpracujących (firm remontowo-budowlanych, serwisowych itp)
 • prowadzenie strony internetowej urzędu, BIP, portali społecznościowych
 • nadzór nad samochodami służbowymi
 • nadzór podległych pracowników
 • nadzór nad archiwum zakładowym
 • udział w tworzeniu procedur, regulaminów, instrukcji, umów i zarządzeń i konsultowanie dokumentów z Radcą Prawnym
 • inwentaryzacja mienia Urzędu


Warunki pracy

Praca w siedzibie Urzędu oraz w podległych Delegaturach. Stanowisko pracy zlokalizowane jest na 1 piętrze w dwupiętrowym budynku. Kontakt z klientami zewnętrznymi urzędu. Oświetlenie światłem dziennym i sztucznym, wyposażone w podstawowe urządzenia biurowe tj. komputer, drukarka, ksero, fax. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo z powodu barier architektonicznych.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (prosimy o podanie aktualnych telefonów i adresów e-mail). Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Zachęcamy osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w naborze.
Dodatkowe informacje - tel. 12 426-10-10 wew. 34
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe psychologia pracy, organizacji i zarządzania; prawo, administracja

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
na podobnym stanowisku (zakres zadań)

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość programu EZD, Photoshop, biegła znajomość Microsoft Office, WordPress


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-29
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 24
z dopiskiem "Oferta pracy nr 61214"
Kontakt w sprawie rekrutacji:

Jeżeli jesteś zainteresowana(y) ofertą pracy skontaktuj się z nami na poniższe dane. Przesyłając do nas swoje CV prosimy zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji.

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
https://www.infopraca.pl/praca/kierownik-wydzialu/krakow/14836277

Skontaktuj się z firmą:

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Kraków małopolskie

Dane kontaktowe: