Rutech - frezowanie CNC aluminiumRutech - frezowanie CNC aluminium

Oferta pracy

inspektor

Częstochowa, śląskie Dodano: 2020-02-14 2020-02-14 | ID oferty: 295560


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach

Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw dokumentacji zabytków Archiwum

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach
ul. Francuska 12
40-015 Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowywanie wykazów zabytków w układach administracyjnych, rzeczowych i liczbowych dla potrzeb Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i innych uprawnionych podmiotów.
 • Prowadzenie archiwum zakładowego w szczególności poprzez gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie dokumentacji dotyczącej zabytków.
 • Prowadzenie Biblioteki.
 • Wydawanie zaświadczeń i opini na podstawie rejestru i ewidencji zabytków.


Warunki pracy

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - brak podjazdu, windy, miejsce pracy usytuowane na pierwszym piętrze.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Oferty spełniające wymogi formalne zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie: administracji, archiwistyki, historii

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego
w zakresie prowadzenia archiwum

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • W przypadku braku doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia archiwum rozpatrzone zostaną oferty zgłoszone przez kandydatów, którzy będą posiadać ukończony kurs w zakresie prowadzenia archiwum I stopnia.
 • Mile widziane doświadczenie zawodowe w zakresie samodzielnego prowadzenia archiwum.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówOświadczenie o wyrażeniu zgody na na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-24
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach
ul. Francuska 12
40-015 Katowice
Kontakt w sprawie rekrutacji:

Jeżeli jesteś zainteresowana(y) ofertą pracy skontaktuj się z nami na poniższe dane. Przesyłając do nas swoje CV prosimy zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji.

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
https://www.infopraca.pl/praca/inspektor/czestochowa/14834329

Skontaktuj się z firmą:

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Częstochowa śląskie

Dane kontaktowe: