Oferta pracy

APLIKANT W STRAŻY MIEJSKIEJ

Słupsk, pomorskie Dodano: 2020-01-23 2020-01-23 | ID oferty: 271112 Źródło: infopraca.pl

Numer oferty: StPr/20/0123


Obowiązki:

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Ogólna charakterystyka:
Wykonywanie czynności wynikających z ustaw i aktów prawa miejscowego, związanych z zapewnieniem ładu i porządku w przydzielonym rejonie służbowym.
Ważniejsze zadania:

udział w zabezpieczaniu imprez i uroczystości;

prowadzenie systematycznego rozpoznania przydzielonego rejonu służbowego pod względem osobowym, terenowym oraz zjawisk i zdarzeń wywierających wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa w rejonie;

podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi;

ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;

reagowanie zgodne z aktualnymi przepisami na przejawy łamania prawa.

Warunki pracy na stanowisku:

praca patrolowa na terenie miasta;

praca z narażeniem na kontakt fizyczny z osobą obezwładnianą, ze stosowaniem środków przymusu bezpośredniego;

praca wykonywana wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, również w obiektach nieprzystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością;

praca w zmiennych warunkach atmosferycznych;

praca samodzielna, z narażeniem na szczególne obciążenie psychiczne.
Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony 6 m-cy z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
Wynagrodzenie od 2850 zł brutto - w zależności od posiadanych kwalifikacji i kompetencji.
Link do ogłoszenia o naborze: http://bip.um.slupsk.pl/praca/706.html



Wymagania:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:

  • średnie ogólnokształcące

Pozostałe wymagania:

  • Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie; pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; ukończone 21 lat; wykształcenie minimum średnie; uregulowany stosunek do służby wojskowej; posiadanie prawa jazdy kat. B; bardzo dobra sprawność fizyczna i psychiczna pozwalająca na zatrudnienie na określonym stanowisku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. z 2018 r. poz. 903); kandydat na stanowisko pracownika samorządowego nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią; pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych; Wymagania dodatkowe: mile widziany ukończony kurs podstawowy na strażnika gminnego (miejskiego) potwierdzony stosownym świadectwem; komunikatywność; umiejętność argumentowania; kreatywność; umiejętność pracy w zespole; odporność na stres; dobra organizacja własnej pracy; odpowiedzialność za podejmowane decyzje; wysoka kultura osobista.


Miejsce pracy: Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, powiat: m. Słupsk, woj: pomorskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony

Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty: życiorys (CV); list motywacyjny; dokumenty poświadczające wymagane wykształcenie (kserokopie świadectw ukończenia szkoły, kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów); kwestionariusz osobowy; oświadczenie o uregulowanym stosunku do służby wojskowej; oświadczenie o posiadaniu wymaganej kategorii prawa jazdy; oświadczenie o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych; o korzystaniu z pełni praw publicznych; o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; o nieposzlakowanej opinii, o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb tej rekrutacji; inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.); Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie zakończyć procedurę naboru. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Wydziale Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem:Nabór na stanowisko: Aplikant w Straży Miejskiej, w terminie do dnia 31 stycznia 2020 roku. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej(http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru.

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Skontaktuj się z firmą:

Centralna Baza Ofert Pracy

Słupsk pomorskie

Dane kontaktowe:

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi narzedziownia.org!
Dziękujemy!